Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvägs historia

1998 - 2000

Kvinnofridspropositionen 1998  ”Berörda myndigheter åläggs att förebygga våldsbrott mot kvinnor, att utarbeta åtgärdsprogram eller policydokument för sitt arbete med dessa frågor, att samverka med andra myndigheter och med frivilligorganisationer samt att utveckla och följa det internationella arbetet på området…”

Polisen tar initiativ till att en arbetsgrupp bildas, bestående bland annat av Familjerådgivning, Sex- och Samlevnad, Krismottagningen, Frivården, Polisen, Kvinnojouren i Borås, Svenska Kyrkan, Barn- och Vuxenpsykiatrin.
Uppgiften blir att arbeta fram en verksamhet med helhetssyn på kvinnofridsarbete. Arbetsgruppen börjar med att inventera vad som finns på området och beslutar sig för Utväg Skaraborgs modell som innebär att utifrån myndighetssamverkan arbeta med kvinnor, män och barn.
Finansieringen av projekt Utväg fördelas mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 och 8 samt de 10 samverkande kommunerna. Kriminalvården finansierar tjänsten för en samordnare för våldsutövare.

2001

Utväg startar som ett projekt med syfte att genom myndighetssamverkan förbättra rutiner och handlingsberedskap avseende kvinnofrid inom och mellan myndigheter genom att stimulera till utbildning av personal och till utvecklande av lokala handlingsplaner och samverkansplaner.

Syftet är också att ge råd och stöd samt anordna gruppverksamhet för de barn, kvinnor och män som lever i familjer där kvinnomisshandel förekommer. 

Projektgruppen består av projektledare, kvinnosamordnare, barnsamordnare samt manssamordnare vilken är anställd av Kriminalvården.
Utvägs upptagningsområde sträcker sig över Södra- och Mitten Älvsborg: Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Lerum, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.                    

2002 - 2003

 • Gruppledare knyts till projektet på konsultbasis och de första kvinno- och barngrupperna startar. Även kvinnogrupp för arabisktalande kvinnor tillsammans med en tolk anordnas. 
 • Mansgruppen är sedan tidigare igång i Kriminalvårdens regi. 
 • Två seminarier, ”Barn som bevittnar våld i sina familjer”, arrangeras i samarbete med Rädda Barnen. 300 personer deltar i seminarierna. 
 • Föreläsningsserie om kvinnofrid anordnas för Familjerätten i Södra Älvsborg. 
 • Utbildning i ”Trappanmodellen”, krissamtal med barn, anordnas för 21 deltagare från socialtjänst och kvinnojourer.

 2004 - 2005

 • Grupper för kvinnor, barn och män utökas med grupper för tonåringar. 
 • Under 2004 startar mansgrupper enligt programmet IDAP i Kriminalvårdens regi. 
 • Utväg deltar i polisens internutbildning avseende brottsofferstöd. 
 • Utåtriktat arbete i form av utbildningar, information och kompetenshöjande insatser utvecklas och pågår kontinuerligt.

2006 - 2007

 • Från och med januari 2006 är Utväg en permanent verksamhet med arbetsgivaransvar tillhörande Primärvården Borås – Bollebygd. 
 • Utväg flyttar till nya lokaler på Österlånggatan i Borås och har Öppet Hus. 
 • Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg erhåller medel från Länsstyrelsen för att finansiera en tjänst som samordnare för våldsutövare samt för att utveckla ett gruppbehandlingsprogram  (Icke-Våldsgrupp för män) i samarbete med Per Isdal från ATV (Alternativ til Vold), Norge.

 2008-2009

 • Grupper för kvinnor, män, barn och tonåringar fortgår och utökas med grupp för unga vuxna. 
 • Referensgruppen bildas med syfte att skapa ett forum för informationsutbyte avseende våld i nära relation. Gruppen blir kunskapsbärare i sina respektive verksamheter, till exempel myndigheter och ideella organisationer.  
 • Samordnare för män anställs i projektform i Utväg. Tjänsten har tidigare finansierats av Kriminalvården.
 • Skolprojekt inleds. 
 • Utbildning i den manualbaserade metoden "Icke-våldsgrupp för män" anordnas i Utvägs regi. 
 • Nätverk för brottsoffer i Södra Älvsborg bildas.

 2010-2011

 • Under 2009 påbörjas en översyn av kvinnofridsarbetet  i Södra Älvsborg. Översynen leder 2010 till att Utvägs uppdrag vidgas till att omfatta ”Våld i nära relation” och att tjänsten som manssamordnare blir permanent. 
 • Utbildning i den manualbaserade metoden "Icke-våldsgrupp för män" anordnas i Borås i Utvägs regi för andra gången. 
 • Skolprojektet inleder sitt andra år. 
 • Pilotprojekt för ”Föräldraskap och våld” inleds med grupper för mammor, pappor och barn.

 2011

 • Två projektledare anställs i Utväg. Personalgruppen utökas till sex anställda. 
 • Projekt ”Föräldraskap och våld” inleds med medel från Länsstyrelsen. 
 • Brottsoffermyndigheten beviljar forskningsmedel, i samarbete med FoU Välfärd och Universitet i Göteborg, för ovanstående projekt. 
 • Utåtriktat arbete i form av utbildningar, information och kompetenshöjande insatser utvecklas och pågår kontinuerligt. Det individuella arbetet, grupper och samverkan fortgår.

2020-

 • Regionhälsan skapas och Utväg hamnar organisatoriskt under verksamhetsområde "Övriga Expertenheter" tillsammans med Utväg Skaraborg. En omorganisering genomförs och beslut fattas att båda Utvägs verksamheter ska ligga under samma organisation och omfattas av samma verksamhetschef. 

Senast uppdaterad: 2024-04-08 09:22